PHÒNG GD& ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG MN PHƯỚC NGHĨA                                                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc         

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

 

 

    Số:       /KH-MNPN

Phước Nghĩa, ngày  22  tháng 12  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện ”

năm hc 2021 - 2022

Thực hiện theo Công văn số :112 /PGDĐT-MN ngày 10 tháng 09 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022  đối với GDMN của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước ;

Căn cứ thực hiện kế hoạch số 35 /KH-MNPN ngày 12/ 09/ 2021 về kế hoạch năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non Phước Nghĩa

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Mầm non Phước Nghĩa  xây dựng Kế hoạch “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện” năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:                                                     

1. Xây dựng mô hình “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện” trong nhà trường, nhằm đảm bảo học sinh được học tập, hoạt động trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Thông qua việc xây dựng mô hình “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện ”  học sinh được giáo dục, nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng ứng xử, giải quyết các vấn đề về phòng tránh nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; phòng chống xâm hại, kỳ thị; chăm sóc, bảo vệ, rèn luyện sức khỏe bản thân; giữ gìn bảo vệ môi trường; bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, thân thiện, bình đẳng.

3. Quá trình thực hiện xây dựng “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện” có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn, sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường.

4. Xây dựng “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện” phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường; huy động được các nguồn lực xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo điều kiện dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn, chất lượng, hiệu quả.

          II. TIÊU CHUẨN “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện”:

          1. Tiêu chuẩn 1. Tổ chức nhà trường.

 

          Tiêu chí 1.1. Có Ban chỉ đạo xây dựng “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện

Tiêu chí 1.2. Có kế hoạch xây dựng “Trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện”. Kế hoạch được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và được sự thống nhất, đồng thuận của của cha mẹ học sinh, chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường.

Tiêu chí 1.3. Nhà trường có nhân viên y tế trường học,. Đối với trường có học sinh bán trú phải có nhân viên nhà ăn, nhân viên quản lý bán trú. Nhân viên y tế có trình độ chuyên môn theo quy định và thường xuyên được cập nhật kiến thức chuyên môn. Trong trường hợp nhà trường không có nhân viên y tế thì phải ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, thị trấn để chăm sóc sức khỏe học sinh. nhân viên nhà ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

          Tiêu chí 1.4. Có các nội quy, quy định để quản lý nền nếp học sinh. Các nội quy, quy định của nhà trường được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của nhà trường, niêm yết công khai tại trường và phổ biến tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh.

          Tiêu chí 1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; thực hiện công khai đầy đủ các nội dung theo quy định (Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính).

          Tiêu chí 1.6. Kế hoạch giáo dục nhà trường được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động giáo dục. Có kế hoạch giáo dục, giúp đỡ học sinh chậm tiến bộ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.

          Tiêu chí 1.7. Có các quy định về phát hiện và xử lý khi xảy ra tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại, kỳ thị…. ở trong trường học. Có kế hoạch, quy chế hoặc phương án phối hợp với các cơ quan (Công an, Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ...) để đảm bảo an toàn, trật tự trong trường học; kịp thời cứu nạn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, ngộ độc, tai nạn tại nhà trường; kịp thời bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên, học sinh khi bị bạo lực, xâm hại,…

          Tiêu chí 1.8. Có kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường, giáo viên với cha mẹ học sinh đảm bảo kịp thời, liên tục, thông suốt. Có đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân về các vấn đề của nhà trường.

          2. Tiêu chuẩn 2. Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

          Tiêu chí 2.1. Tổ chức dạy học

          a) Giáo viên dạy học có hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp các em tự tin trong học tập.

          b) Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của trẻ nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, tích cực của trẻ.

          c) Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng giáo viên thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập.

          Tiêu chí 2.2. Các hoạt động giáo dục

          a) Học sinh được học, giáo dục về đạo đức, lối sống, pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân với đất nước, với cộng đồng về các vấn đề: bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình, bạo lực học đường….

          b) Học sinh được học kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi: Kỹ năng ứng xử văn hóa, thân thiện; kỹ năng giải quyết hợp lý các tình huống mâu thuẫn; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng hoạt động xã hội; kỹ năng rèn luyện, chăm sóc sức khỏe bản thân; kỹ năng phòng chống xâm hại; kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội….

          c) Học sinh được tham gia các hoạt động: Vệ sinh trường lớp; trồng, chăm sóc cây, vườn hoa, thảm cỏ … trong khuôn viên trường; chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc giữ gìn, tôn tạo công trình công cộng ở địa phương.

          d) Học sinh được thành lập các câu lạc bộ sở thích; tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các trò chơi dân gian, hội thi biểu diễn dân ca, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.

          đ) Học sinh được tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa; giúp đỡ các bạn học sinh khuyết tật học hòa nhập; giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn….

          3. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất.

          Tiêu chí 3.1. Khuôn viên, khu vui chơi, bãi tập

          a) Nhà trường có diện tích đất đảm bảo cho việc bố trí các khối công trình, sân chơi, bãi tập; có quy hoạch tổng thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; diện tích  khu sân chơi, bãi tập cho học sinh đạt ít nhất 25% tổng diện tích đất của nhà trường.

b) Có cổng trường, biển tên trường và tường hoặc rào bao quanh. Tại cổng trường có các khẩu hiệu, pano tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật giao thông.

          c) Khuôn viên được bố trí hợp lí, khoa học, có trồng cây xanh (cây bóng mát, cây cảnh, thảm cỏ, bồn hoa…) phù hợp với quy hoạch và cảnh quan chung nhà trường. Không trồng những cây có vỏ, lá, hoa, quả chứa chất độc hại. Các cây cao, cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão và có rào chắn hoặc nội quy để học sinh không leo trèo. Trong khuôn viên có pano, khẩu hiệu được treo ở vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, nội dung phù hợp, có tính giáo dục cao.

          d) Khu sân chơi, bãi tập đảm bảo chất lượng, an toàn; có đủ thiết bị, đồ chơi tối thiểu, đảm bảo an toàn phục vụ vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

          đ) Đối với các khu vực (trong và xung quanh trường) có nguy cơ mất an toàn như ao, hồ, công trình đang xây dựng….phải có hàng rào chắc chắn ngăn cách và biển cảnh báo. Giếng nước, bể chứa nước và các dụng cụ chứa nước phải có nắp đậy chắc chắn.

          Tiêu chí 3.2. Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập

          a) Phòng học được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập. Phòng học có cửa ra vào, cửa sổ đảm bảo thoáng mát về mùa nóng, ấm về mùa lạnh, đủ điều kiện về ánh sáng; có đủ bàn ghế vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định, phù hợp với tầm vóc học sinh.

          b) Các phòng học, phòng học bộ môn có đủ các thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định.

          c) Có hệ thống điện đảm bảo quy định về an toàn điện. Bảng điện có nắp đậy và có khóa bảo vệ. Có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng.

          d) Ban công và cầu thang có tay vịn, lan can chắc chắn.

          Tiêu chí 3.3. Khối hành chính quản trị

          a) Khối hành chính - quản trị có đủ các phòng hành chính - quản trị, các thiết bị được sắp xếp hợp lý, khoa học và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nhà trường.

          b) Khu để xe được bố trí hợp lý, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự.

          c) Có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh. Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu theo quy định.

          Tiêu chí 3.4. Nhà vệ sinh; hệ thống cấp, thoát nước

          a) Có đủ nhà vệ sinh cho giáo viên, nhân viên, học sinh (nam riêng, nữ riêng), đảm bảo sạch sẽ, không ô nhiễm môi trường; sử dụng thuận lợi cho học sinh khuyết tật. Có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

          b) Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước; có hệ thống phân loại, thu gom và xử lý rác thải, chất thải đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường.

          Tiêu chí 3.5. Nước uống, nhà ăn, khu nghỉ bán trú

          a) Có đủ nước uống hợp vệ sinh cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

          b) Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú phải có khu bếp, nhà ăn rộng rãi, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn, có mẫu lưu thức ăn hàng ngày theo quy định.

          c) Khu nghỉ bán trú được bố trí thuận tiện cho việc sinh hoạt, học tập, đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe cho học sinh.

          4. Tiêu chuẩn 4. Quan hệ, ứng xử, trang phục trong nhà trường.

          Tiêu chí 4.1. Quan hệ,  ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

          a) Đối với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, trách nhiệm, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; thể hiện rõ chính kiến; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của đồng nghiệp.

          b) Đối với học sinh:  Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ học sinh. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của học sinh.

          c) Đối với phụ huynh và khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi, không gây khó khăn, phiền hà.

          Tiêu chí 4.2. Quan hệ, ứng xử của học sinh

          a) Đối với giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

          b) Đối với học sinh khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với bạn học khác; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm bạn học.

          c) Đối với phụ huynh và khách đến trường: Kính trọng, lễ phép, trung thực.

          Tiêu chí 4.3. Trang phục

          a) Đối với giáo viên, nhân viên: Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; không sử dụng trang phục gây phản cảm.

          b) Đối với học sinh: Trang phục, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với lứa tuổi, truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở trường; không sử dụng trang phục gây phản cảm.

          5. Tiêu chuẩn 5. Kết quả hoạt động.

          Tiêu chí 5.1. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, ngộ độc thực phẩm (trong trường).

          Tiêu chí 5.2. Không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo.

          Tiêu chí 5.3. Không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

          Tiêu chí 5.4. Không có hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử giữa các học sinh; không có giáo viên, học sinh bị xâm hại, xúc phạm; không để xảy ra bạo lực học đường.

          Tiêu chí 5.5. Chế độ, chính sách, quyền lợi của giáo viên, nhân viên, học sinh được đảm bảo theo quy định. Học sinh được giúp đỡ, tư vấn tâm lý kịp thời khi gặp khó khăn.

          Tiêu chí 5.6. Thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục được giao. Tiếp nhận 100% học sinh khuyết tật (trên địa bàn, có nguyện vọng) học hòa nhập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể:

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường: Do Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban, có sự phối hợp của Hội cha mẹ học sinh nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Trường MN Xanh -An toàn - Thân thiện ” trong nhà trường

Triển khai Kế hoạch “Trường MN Xanh -An toàn - Thân thiện” tới toàn thể CBGV, NV và người lao động.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bố trí ngân sách, lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực từ xã hội để xây dựng mô hình. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng “Trường MN Xanh -An toàn - Thân thiện” trong trường học.

Trang trí bảng biểu, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền về các nội dung.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt việc xây dựng “Trường MN xanh- An toàn - Thân thiện ” và tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, trải nghiệm, rèn kỹ năng ...cho học sinh trong trường học một cách có hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra môi trường, cách thức thực hiện các quy định đối với CB, GV, NV.

 Đưa ra các biện pháp tích cực để chỉnh sửa sau các lần kiểm tra, góp ý.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo và thành tích trong quá trình triển khai thực hiện mô hình tại nhà trường.  

2. Đối với tổ chuyên môn:

          - Báo cáo Ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường MN Xanh- An toàn - Thân thiện ” tại tổ, khối chuyên môn mình phụ trách.

          - Tổ chức đánh giá mức độ tiến bộ của các tổ trong việc thực hiện “xây dựng trường Xây dựng trường MN Xanh - An toàn - Thân thiện”, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở mỗi tổ trong quá trình thực hiện để kịp thời có biện pháp giúp đỡ.

          - Phấn đấu các nhóm  lớp đạt tiêu chuẩn “Lớp Xanh - An toàn - Thân thiện

          3. Đối với giáo viên các lớp:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc xây dựng môi trường học “Xanh- An toàn - Thân thiện .

Tham gia nghiên cứu học hỏi việc xây dựng trường MN xanh An toàn - Thân thiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua chị em đồng nghiệp, bạn bè...

Chủ động sáng tạo lồng ghép giáo dục môi trường MN xanh An toàn - Thân thiện cho trẻ vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày.

 Tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao do các cấp phát động và tổ chức, các hoạt động ngoại khóa….

- Phát động phong trào thi đua “xây dựng môi trường học “Xanh- An toàn - Thân thiện .

- Tổ chức các hoạt động tạo điều kiện để toàn thể các bậc cha mẹ học sinh tham gia xây dựng môi trường học “Xanh- An toàn - Thân thiện .

- Tham mưu với Ban chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng yêu cầu của phong trào“Xây dựng trường mn xanh- An toàn - Thân thiện ”.

3. Đối với cha mẹ học sinh:

Triển khai thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường MN Xanh- An toàn - Thân thiện ” tới toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường.

Trao đổi thông tin liên lạc thường xuyên giữa giáo viên và cha mẹ học sinh.

Quan hệ ứng xử của phụ huynh: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, than thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi, không gây khó khăn, phiền hà.

Phối hợp thực hiện môi trường trường MN Xanh- An toàn - Thân thiện trong trường học phù hợp với tình hình thực tế của trường, lớp và tình hình thực tế của địa phương .

Trên đây là kế hoạch xây dựng “Trường MN Xanh- An toàn - Thân thiện” của Trường Mầm non Phước Nghĩa năm học 2021 - 2022.

Yêu cầu BCH Công đoàn, , các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc để nhà trường trở thành một môi trường văn hoá lành mạnh “Xanh-An toàn - Thân thiện  ”.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- Công đoàn; Tổ CM (để t/h);                                                                           

- Lưu: VT.                                                                        

 

                                                                             Võ Thị Phương Tranh