TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC NGHĨA

 

Tập huấn triển khai, thực hiện nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở GDMN.

  

Thực hiện theo chỉ đạo lãnh đạo Phòng giáo dục, Bộ phận Mầm non Phòng GDĐT về việc tập huấn triển khai, thực hiện nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở GDMN tham gia tập huấn trực tuyến trên Youtube

 

Thực hiện theo chỉ đạo lãnh đạo Phòng giáo dục, Bộ phận Mầm non Phòng GDĐT về việc tập huấn triển khai, thực hiện nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở GDMN tham gia tập huấn trực tuyến trên Youtube;

Trường MN Phước Nghĩa xây dựng và thông báo lịch tập huấn như sau:

1. Thành phần tham gia tập huấn: tất cả các CBQL, giáo viên nhà trường.

2. Hình thức tập huấn

Tập huấn trực tuyến gián tiếp: gồm tất cả CBQL- GV: nhà trường gửi đường link tập huấn trên Youtube lên nhóm Zalo cho các thành viên tham gia ngoài giờ lên lớp.

3.Thời gian tập huấn

- Từ ngày 30/11 đến ngày 3/12/2021

- Các cá nhân tham gia tập huấn gián tiếp, bố trí thời gian theo dõi lại ngoài gờ lên lớp.

4. Nội dung tập huấn

Triển khai thực hiện nội dung, giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường lồng ghép trong thực hiện chương trình GDMN:

- Tập huấn nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Tập huấn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường;

- Hội thảo về nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Hội thảo về nội dung bảo vệ môi trường.